Θέση Νομικού Συμβούλου στο Δήμο Πειραιά

O Δήμος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τέσσερα (4) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου ”Be Secure Feel Secure” στο πλαίσιο του Προγράµµατος UIA, μεταξύ των οποίων με ένα άτομο με ειδικότητα "Νοµικός Σύµβουλος, µέλος της Μονάδας Υποστήριξης Θυµάτων". Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στην Μονάδα Υποστήριξης Θυµάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Be Secure Feel Secure», του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Urban Innovative Actions (UIA), Αστικές Καινοτόµες ∆ράσεις EUROPE» και και θα παρέχει νοµική συµβουλευτική, ενηµέρωση και καθοδήγηση στα θύµατα.
Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για δεκαοκτώ (18) µήνες, µε περιθώριο παράτασης µόνο σε περίπτωση που παραταθεί το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου και µόνο κατόπιν συµφωνίας µε την διαχειριστική αρχή του έργου και την Αρχή Πληρωµής.
Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου προσδιορίζεται έως 20.000,00€ περιλαµβανοµένων όλων των νόµιµων εισφορών και όλων των φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).
Υποβολη αιτήσεων έως και 28-05-2021.
(πηγή: career.duth.gr)

Σχόλια