Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων Παρ΄Αρείω Πάγω στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν. 4370/2016 και όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας με σχέση έμμισθης εντολής. 

Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για δικηγόρους/νομικούς εδώ

Σχόλια