Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης

Στο υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον τίτλο: «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων, διάταξη για τα καταστήματα κράτησης ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ρυθμίσεις για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και το καθεστώς αλλοδαπών» και συγκεκριμένα στο άρθρο 22 αυτού , προβλέπεται η αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης. Ειδικότερα:

Από 1.2.2021 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής:
α) των Αρεοπαγιτών κατά εννέα (9), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα τέσσερις (74),
β) των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι έξι (26),
γ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικου αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124), ,
δ) των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα οκτώ (148).

Η διαβούλευση του σχεδίου νόμου θα ολοκληρωθεί στις 24.2.2021.

Δείτε ακόμα: Δικόγραφα μέχρι 30 σελίδες στο ΣτΕ - Χρηματική κύρωση στον δικηγόρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Σχόλια