Δικόγραφα μέχρι 30 σελίδες στο ΣτΕ - Χρηματική κύρωση στον δικηγόρο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Από τις 10 Φεβρουαρίου 2021 έχει τεθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου, υπό τον τίτλο: «Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων, διάταξη για τα καταστήματα κράτησης ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ρυθμίσεις για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και το καθεστώς αλλοδαπών». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 24.2.2021.

Στο άρθρο 24 του νομοσχεδίου «Διεξαγωγή των δικών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 17 του π.δ. 18/1989» προβλέπεται ότι στο άρθρο 17 του π. δ. 18/1989 (Α΄ 8) προστίθεται νέα παράγραφος 6, όπου τίθενται όρια έκτασης των δικογράφων που κατατίθενται στο ΣτΕ. Ειδικότερα η προτεινόμενη διάταξη έχει ως εξής:

«6. Τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που κατατίθενται στο Δικαστήριο, όπως και τα δικόγραφα προσθέτων λόγων και των παρεμβάσεων, δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σελίδες. Τα δικόγραφα των υπομνημάτων δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) σελίδες. Σε περίπτωση ουσιώδους υπέρβασης του αριθμού αυτού, η Γραμματεία δύναται, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού, να ζητήσει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στα ανωτέρω δεδομένα, εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν ο πληρεξούσιος δεν προσαρμοσθεί στην υπόδειξη αυτή, το Δικαστήριο, με την απόφαση που εκδίδεται επί της υπόθεσης, μπορεί να του επιβάλλει χρηματική κύρωση, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης, που προβλέπεται για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου. Το ποσό της κύρωσης περιέρχεται στο ΤΑΧΔΙΚ. Στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.».

Δείτε το υπο διαβούλευση σχέδιο νόμου εδώ

Σχόλια