Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή Δημοσίου/Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 53/19.1.2021 (τ. Γ΄).  

Τομέας Δημοσίου Δικαίου - Αριθμός Προκήρυξης: 57437/1.12.20/29.10.20, (ΑΔΑ: ΨΓ7946ΨΖ2Ν-Ν03) - Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ20170

-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16.04.2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 2103688655).

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για νομικούς εδώ

Σχόλια