Τρεις (3) θέσεις έμμισθων δικηγόρων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

O Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4194/13 «Νέος κώδικας δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η υποστήριξη για όλα τα θέματα νομικής φύσεως που προκύπτουν και για τον τρόπο διεξαγωγής των υποθέσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για δικηγόρους/νομικούς εδώ

Οι αποδοχές των Δικηγόρων με έμμισθη εντολή καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 4/2/2021 έως 4/4/2021.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια