Θέση Δικηγόρου στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Προκηρύσσεται μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου παρ’ εφέταις πλήρους απασχόλησης, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 9 του ν. 4354/2015. Αυτός θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο κατάστημα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Ακαδημίας 18, Αθήνα) και στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, κατά τον χρόνο της λειτουργίας αυτού, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια