Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου


O Συντονιστης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αποφασίζει την επαναπροκήρυξη της πλήρωσης δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων. 3. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν τις δύο (2) κενές θέσεις που συστήθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (άρθρο 111 του Ν.4604/2019).
Το αντικείμενο απασχόλησης των δύο (2) Δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα, με σχέση έμμισθης εντολής συνίσταται στην νομική υποστήριξη και παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών του Συντονιστή και των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας και νομικές αγγελίες εδώ

Σχόλια