Θέση Νομικού στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών "Δημόκριτος"


Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «5GENESIS – 5th Generation End–to–end Network, Experimentation, System Integration, and Showcasing» – Grant Agreement No 815178 (Ε-12231), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου, για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με διάρκεια δώδεκα (12) μήνες για τις θέσεις (1) & (2) και έξη (6) μήνες για την θέση (3) με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του έργου για κάθε μια από τις παραπάνω.
Θέση 1: Πτυχιούχου Πανεπιστημίου Οικονομικών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Λογιστική.
Θέση 2: Πτυχιούχου Νομικής για νομική και διοικητική υποστήριξη έργων.
Θέση 3: Πτυχιούχου Πανεπιστημίου τμήματος επιστήμης πληροφορικής.

Σχόλια