Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου: Η νέα διάταξη του άρθρου 251 ΠΚ


Σημαντικές αλλαγές επέφερε ο ν. 4619/2019 στο άρθρο 251 του Ποινικού Κώδικα που αφορά στην παραβίαση του δικαστικού απορρήτου.
Η νέα διατύπωση του άρθρου 251 ΠΚ έχει ως εξής:
«1. Όποιος καλείται κατά νόμο να ασκήσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιεί σε άλλον, αφήνει να περιέλθει στην κατοχή ή γνώση άλλου, ανακοινώνει ή διαδίδει δικαστικό απόρρητο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν με την πράξη σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον οποιοδήποτε όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή. Η παράβαση αυτή τιμωρείται και αν τελέστηκε μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και εκείνος στον οποίο το δικαστικό απόρρητο ήταν προσιτό λόγω της υπηρεσίας του ή της συμμετοχής του στη διαδικασία ως δικηγόρου ή διαδίκου.
3. Το δικαστικό απόρρητο κατά το άρθρο αυτό αφορά γεγονότα, έγγραφα ή πληροφορίες όταν αυτά σχετίζονται με: α) συνεδρίαση δικαστικού συμβουλίου, β) διάσκεψη ή μυστική ψηφοφορία, γ) πράξεις που διενεργούνται στη διάρκεια της ανάκρισης, δ) συνεδρίαση δικαστηρίου που έχει διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, όταν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της προκαλείται κίνδυνος προσβολής άλλου ή ε) στοιχεία που σχετίζονται με διαιτησία ή διαμεσολάβηση, όταν η δημοσιοποίησή τους δημιουργεί κίνδυνο προσβολής του ενός μέρους».
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στο άρθρο 251 τυποποιείται το έγκληµα της παραβίασης δικαστικού απορρήτου. Σηµαντική καινοτοµία της συγκεκριµένης διάταξης είναι το ότι δίδεται σε αυτή συγκεκριµένος ορισµός του δικαστικού απορρήτου (παρ. 3). Επιπλέον, στην ίδια διάταξη διαµορφώνεται µια διακεκριµένη µορφή του εγκλήµατος, όταν ο δράστης σκοπεύει να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον οποιοδήποτε όφελος ή να βλάψει άλλον (παρ. 1 εδ. β΄), ενώ διευρύνεται και το περιεχόµενο του εγκλήµατος που τυποποιείται στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου, εφόσον δράστης δεν είναι µόνο αυτός που έχει παρευρεθεί στη διάσκεψη, αλλά κάθε ένας στον οποίο το δικαστικό απόρρητο ήταν προσιτό λόγω της υπηρεσίας του ή της συµµετοχής του στη διαδικασία ως δικηγόρου ή διαδίκου
Το προϊσχύσαν άρθρο 251 είχε ως ακολούθως:
«1. Οποιος  καλείται  κατά  το  νόμο  να εκτελέσει δικαστικά  καθήκοντα και γνωστοποιεί σε άλλον απόρρητα  από  τη  διάσκεψη  ή  την  ψηφοφορία στην οποία πήρε μέρος τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
 2. Με  την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος παρευρεθεί σε τέτοια  διάσκεψη ή ψηφοφορία λόγω των καθηκόντων του αν γνωστοποιήσει σε άλλον  τα απόρρητά της».
Διαβάστε ακόμα: Απιστία Δικηγόρων: Τί άλλαξε στο άρθρο 233 του νέου Ποινικού Κώδικα

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου