Θέση Νομικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Αμοιβή αναδόχου: 23.808 ευρώ


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών  προσώπων για τη σύναψη [1] σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με  τίτλο «Εσοδα από ΠΜΣ», που χρηματοδοτείται από Διάφορους Ιδιώτες, με Επιστημονική Υπεύθυνη  την  Βενετσάνα Κυριαζοπούλου,  Πρύτανι,  Καθηγήτρια του Τμήματος  Ιατρικής, του  Πανεπιστημίου Πατρών.
Αντικείμενο ανάθεσης:  Παροχή νομικών υπηρεσιών  
Αμοιβή αναδόχου: 23.808,00 €  
Διάρκεια ανάθεσης: 13 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Αύγουστος 2019 
Δείτε και άλλες αγγελίες εργασίας εδώ
Προσόντα:  1. Πτυχίο ΠΕ Νομικής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής 
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής 
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στο δίκαιο της ανώτατης εκπαίδευσης 
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σχετική με το υπό ανάθεση έργο 
5. Γνώση αγγλικής γλώσσας 
6. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ 
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια