Η Αγγλία μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς το Brexit και να μείνει στην ΕΕ: Νέα Απόφαση του ΔΕΕ


Σημαντική απόφαση εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 10 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση C-621/18 Wightman and Others v Secretary of State for Exiting the European Union σχετικά με το θέμα του Brexit και ενώ ήδη η Βρετανίδα πρωθυπουργός ανέβαλε την προγραμματισμένη ψηφοφορία στο αγγλικό κοινοβούλιο.
Σύμφωνα με την απόφαση, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ελεύθερο να ανακαλέσει μονομερώς την κοινοποίηση της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την ΕΕ. Μια τέτοια ανάκληση, η οποία αποφασίστηκε σύμφωνα με τις εθνικές συνταγματικές απαιτήσεις , θα είχε ως αποτέλεσμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στην ΕΕ υπό όρους αμετάβλητους όσον αφορά στο καθεστώς του κράτους μέλους.
Στις 23 Ιουνίου 2016, το δημοψήφισμα του βρετανικού εκλογικού σώματος έδωσε την πλειοψηφία υπέρ του brexit από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 29 Μαρτίου 2017, ο Βρετανός πρωθυπουργός κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Άρθρου 50 ΣΕΕ. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι, ύστερα από μια τέτοια κοινοποίηση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαπραγματεύεται και συνάπτει συμφωνία απόσυρσης με την ΕΕ. Στη συνέχεια, οι Συνθήκες της ΕΕ παύουν να ισχύουν για το εν λόγω κράτος μέλος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας απόσυρσης ή, ελλείψει αυτής, δύο έτη μετά την κοινοποίηση της πρόθεσης ανάληψης και ενδεχόμενης παράτασης.
Το δικαίωμα ανάκλησης του Brexit , όπως αναφέρει η απόφαση του ΔΕΕ, υφίσταται για όσο χρονικό διάστημα η συμφωνία αποχώρησης μεταξύ της ΕΕ και του εν λόγω κράτους μέλους δεν έχει τεθεί σε ισχύ ή, εάν δεν έχει συναφθεί τέτοια συμφωνία, κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόθεσης απόσυρσης από την ΕΕ και η ενδεχόμενη επέκτασή της δεν έχει λήξει.
Η ανάκληση πρέπει να αποφασιστεί μετά από μια δημοκρατική διαδικασία σύμφωνα με τις εθνικές συνταγματικές απαιτήσεις. Αυτή η μονοσήμαντη και άνευ όρων απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί γραπτώς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σχόλια