Κύρωση Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής (ΔΕφΑθ)


Διοικ. Εφ. Αθηνών, αριθ. αποφ. 1595/2018 (Τμήμα B – Ακυρωτικός Σχηματισμός): 
Επαρκώς αιτιολογείται η συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι μπορούν να δικαιολογήσουν τη σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής και οι οποίοι συνίστανται στη διάνοιξη οδών και αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, δηλαδή σε δημιουργία και απόδοση κοινοχρήστων χώρων.
Βάσει των ισχυουσών στη συγκεκριμένη περιοχή διατάξεων του σχεδίου πόλεως, οι τελικές ιδιοκτησίες, με αριθμό ...., που προέκυψαν από την επίδικη πράξη εφαρμογής και ανήκουν στην περιοχή ..., δεν είναι ούτε κατά παρέκκλιση άρτιες, καθόσον δεν έχουν το απαιτούμενο πρόσωπο των 15 μέτρων, αλλά και ούτε μπορούν να θεωρηθούν άρτιες κατ` επίκληση της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 1337/1983, οι διατάξεις του οποίου έχουν κριθεί ως αντισυνταγματικές και συνεπώς ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες. Η προσβαλλόμενη απόφαση αιτιολογείται πλημμελώς, διότι απέρριψε χωρίς ειδική αιτιολογία τον ουσιώδη ισχυρισμό των δύο αιτούντων περί μη αρτιότητας των οικοπέδων τους. (adjustice.gr)

Σχόλια