H Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 6 Ιουνίου 2018 την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρόλο που το 2017 ήταν ένα έτος προκλήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα, λειτούργησαν οι δομές και τα υφιστάμενα εργαλεία για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του Χάρτη αποτελούν πραγματικότητα. Η περαιτέρω στήριξη για τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για ελεύθερη και δυναμική κοινωνία των πολιτών, θα συνεχίσουν να έχουν κεντρικό ρόλο στο 2018.
Ορισμένες από τις βασικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων το 2017 περιλαμβάνουν:
--Περαιτέρω στήριξη της δημοκρατίας και της κοινωνίας των πολιτών - Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ανανεωμένη στήριξη της δημοκρατίας. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και οι σημερινές προκλήσεις προβλήθηκαν το 2017. Η στήριξη της κοινωνίας των πολιτών περιλαμβάνεται εμφανώς στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, και στις 30 Μαΐου του τρέχοντος έτους θεσπίστηκε ένα νέο Ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες.
--Ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων- Η έκθεση παρουσιάζει κάποια πολύ ενθαρρυντικά βήματα προόδου στους τομείς των κοινωνικών δικαιωμάτων, με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των επακόλουθων δράσεών του. Θεσπίστηκαν πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τα άτομα με ευθύνες παροχής φροντίδας. Η Επιτροπή πρότεινε να εξασφαλιστούν πιο προβλέψιμοι και διαφανείς όροι εργασίας, ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες μορφές απασχόλησης, όπως οι εργαζόμενοι με σύμβαση μηδενικού ωραρίου ή κατά παραγγελία.
--Καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών. Η υπογραφή από την ΕΕ της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ταχεία κύρωση από την ΕΕ. Η Επιτροπή παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων.
--Προστασία των παιδιών-μεταναστών Η ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών παρουσίασε επείγουσες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο. Τον Ιούνιο του 2017 ακολούθησε η υποβολή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Η Επιτροπή θέσπισε ευρωπαϊκό δίκτυο επιτροπείας για να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών.
--Αντιμετώπιση των διακρίσεων και καταπολέμηση του ρατσισμού, τόσο εκτός όσο και εντός διαδικτύου -Η Επιτροπή ενίσχυσε τη συνεργασία της με τις εταιρείες ΤΠ, τις εθνικές αρχές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να διασφαλίσει ότι η παράνομη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο εντοπίζεται γρήγορα και αποσύρεται, και υποστήριξε τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τα εγκλήματα μίσους, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων των εγκλημάτων μίσους.
--Βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας Μετά την ανακοίνωσή της με τίτλο «Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα», η Επιτροπή υποστήριξε τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την επιβολή του ενωσιακού δικαίου προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή απεύθυνε ειδικές ανά χώρα συστάσεις για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα συστήματα δικαιοσύνης τους.
Ετήσιο συμπόσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα
Η έκθεση επικεντρώνεται στο ετήσιο συμπόσιο του 2017 για τα θεμελιώδη δικαιώματα, το οποίο ήταν αφιερωμένο στα «δικαιώματα των γυναικών τα οποία δέχονται επιθέσεις». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε για μια σειρά από δράσεις που εκτείνονται από την προσθήκη του θέματος των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην ημερήσια διάταξη στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο έως τη χρηματοδότηση βασικών έργων.
Το ετήσιο συμπόσιο του 2018 για τα θεμελιώδη δικαιώματα θα είναι αφιερωμένο στη «Δημοκρατία στην ΕΕ» και θα πραγματοποιηθεί στις 26-27 Νοεμβρίου. Οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν για την εξεύρεση τρόπων ενίσχυσης της ελεύθερης και ανοιχτής δημοκρατικής συμμετοχής σε μια εποχή χαμηλών ποσοστών συμμετοχής στις εκλογές, αυξανόμενου λαϊκισμού, ψηφιακής μετάβασης και απειλών για την κοινωνία των πολιτών. Αυτό θα αποτελέσει ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί εκ νέου μία από τις βασικές αξίες της ΕΕ κατά την περίοδο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές.
Ιστορικό
Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστη νομικά δεσμευτικός. Οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται κατά κύριο λόγο στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και κατόπιν στις εθνικές αρχές μόνο όταν αυτές εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή θέσπισε στρατηγική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη, στην οποία δεσμεύτηκε να εκπονεί ετήσιες εκθέσεις που θα καλύπτουν το πλήρες φάσμα των διατάξεων του Χάρτη. Η φετινή έκθεση είναι η 7η έκθεση αυτού του είδους.
Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό, τοπικό και ενωσιακό επίπεδο για να παρέχει καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και το πού μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Η Επιτροπή παρέχει πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και έχει αναπτύξει διάλογο με διαμεσολαβητές, οργανισμούς αρμόδιους για θέματα ισότητας και οργανισμούς προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα. (europa.eu)
Περισσότερες πληροφορίες:

Σχόλια