Τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης


Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων (ΠΕ Ειδικών Νομικών Συνεργατών), στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013.
Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν τις τρεις (3) κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (άρθρο 38 του π.δ. 82/2017).
Το αντικείμενο απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στο Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. με σχέση έμμισθης εντολής θα είναι η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου.
Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 και θα ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία η οποία προβλέπει και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
Υποβολή αιτήσεων με δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο Αθηνών.
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Ο χρήστης Unknown είπε…
Τώρα είναι σοβαρή προκήρυξη αυτή; Δίνει 20 βαθμούς στην προσωπικότητα του υποψηφίου και 10 βαθμούς σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο; Θα σοβαρευτούμε ποτέ;;;

Στήρiξε το LegalNews24.gr