Αλληλένδετη πώληση (bundling) [ΔΕφΑθ]

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, αριθ.απόφ. 1105/2017 (Τμήμα 18ο Τριμελές): Μη εκτελεστή η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το κεφάλαιο που αφορά παραβίαση διατάξεων του δικαίου του ανταγωνισμού.
Αλληλένδετη πώληση (bundling). Η προσφεύγουσα δεν είναι τρίτος πάροχος σε σχέση με τον ΟΤΕ αλλά αποτελούν ενιαία οικονομική οντότητα. Μαχητό τεκμήριο ότι η μητρική ΟΤΕ Α.Ε. ασκεί αποφασιστική επιρροή στη συμπεριφορά της θυγατρικής της προσφεύγουσας, διότι κατέχει το 100% των μετοχών αυτής. Δεδομένου δε ότι η ΟΤΕ ΑΕ κατείχε Σημαντική Ισχύ στις Αγορές (ΣΙΑ) της σταθερής τηλεφωνίας, όφειλε πριν από την παροχή της προσφοράς αλληλένδετης πώλησης (έκπτωση στο πάγιο της προσφεύγουσας σε συνδρομητές που διέθεταν πρόγραμμα σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ) να κοινοποιήσει την πρότασή της στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να λάβει έγκριση. Τροποποίηση εγκεκριμένων όρων της προσφεύγουσας. 
Αναπομπή της υπόθεσης στην ΕΕΤΤ προκειμένου να υπολογίσει το πρόστιμο, διότι, κατά τον υπολογισμό του, δεν έλαβε υπόψη της ότι αποτελούσαν ενιαία οικονομική οντότητα, γεγονός που ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του κόστους των προϊόντων που συμμετέχουν στη σύζευξη και ως εκ τούτου στη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη “ληστρικής τιμολόγησης” ή “συμπίεσης του περιθωρίου κέρδους”, θέμα που δεν αντιμετώπισε η προσβαλλόμενη. (adjustice.gr)

Σχόλια