Ευρωπαία Διαμεσολαβητής: Διερεύνηση κακοδιοίκησης στα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής εξετάζει περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως διοικητικές παρατυπίες, μη δίκαιη μεταχείριση, διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, παράλειψη οφειλόμενης απάντησης, άρνηση παροχής πληροφοριών και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν την καταγγελία/αναφορά τους, μέσα σε δύο χρόνια από τη στιγμή κατά την οποία έλαβαν γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η αναφορά, αφού πρώτα έρθουν σε επαφή με το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο της ΕΕ προκειμένου να διευθετήσουν το θέμα, γραπτώς, ακόμη και μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου αναφοράς που βρίσκεται στον ιστότοπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.
Οι τρείς βασικοί παράγοντες για τους οποίους οι πολίτες απευθύνθηκαν στην Ευρωπαία Διαμεσολαβητή το 2016 ήταν η διαφάνεια και η δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα (29.6%), η διαχείριση του προσωπικού της ΕΕ (28.2%) και η κουλτούρα των υπηρεσιών (25.1%).
Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (58.8%), τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες (12.3%), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (6.5%) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (5.7%).
Ο μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών προήλθε από την Ισπανία (308), την Πολωνία (163) και το Βέλγιο (150). Ευρωπαία διαμεσολαβητής είναι η Εmily O'Reilly (φωτογραφία).
Σύνδεσμοι

Σχόλια