Οι Δημόσιες Συμβάσεις και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, 18:00 - 20:00, (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος) με θέμα: «Οι Δημόσιες Συμβάσεις και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές»
Ομιλητές:
-Αστέριος Μπουζιάς, Διπλωμάτης, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ): «Δημόσιες Συμβάσεις και νομικός έλεγχος»
-Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου, Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου (PARIS II): «ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ: Σύγκρουση ή συμβατότητα;»
-Μιχάλης Π. Σειραδάκης, Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Μ.Δ.Ε. στο Εμπορικό Δίκαιο, LL.M.: «Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. Επίκαιρα ζητήματα από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της»
Συντονιστής: Φώτιος Θεοδ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), τ. Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Σχόλια