Πέντε (5) θέσεις Νομικών Συμβούλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή πέντε (5) θέσεων Νομικών Συμβούλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Προσκαλούνται δικηγόροι που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Νομικών Συμβούλων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 358 του ν. 4412/2016. Αντικείμενο απασχόλησης των ανωτέρω Νομικών Συμβούλων θα είναι: 1) Η δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών μετά από ανάθεση του Προέδρου σε Νομικό Σύμβουλο της Υπηρεσίας. 2) Η νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις. 3) Ο νομικός έλεγχος των διακηρύξεων και σχεδίων συμβάσεων, που συνάπτει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την κάλυψη των αναγκών της. 4) Η υποβολή εισηγήσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την προσφυγή στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, μόνο εφόσον προκύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους Νομικούς Συμβούλους που στελεχώνουν τη Νομική Υπηρεσία και κατόπιν έκδοσης επαρκούς αιτιολογημένης απόφασης του Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Προθεσμία υποβολής μέχρι και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια