Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) Δικηγόρους στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» (κωδικός ΕΡ-1700-01)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01, δύο (2) δικηγόρους - φυσικά πρόσωπα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα τους ανατεθεί είναι η νομική υποστήριξη με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε σχετικά θέματα που θα αναθέτει η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ή άλλο αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Ιδρύματος. Προθεσμία: 21/7/2017. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια