Άσκηση Δικηγόρων στο Δήμο Ζωγράφου

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου - Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Ζωγράφου», που εδρεύει στο Ζωγράφου Αττικής ( Γ. Ζωγράφου αρ. 7) προσκαλεί  όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, (περίοδος Ιούνιος 2017 έως Νοέμβριος 2017), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζωγράφου. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου ορίζονται σε δύο (2) .Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr