Δημοσίευση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και έναρξη της προθεσμίας αιτήσεως ακυρώσεως

Γράφει η Σόφη Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος ΜΔΕ 
Με την πρόσφατη απόφαση 1112/2017[1] του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η δημοσιοποίηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας συνιστά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19α του ν. 4014/2011, δημοσίευση επιβαλλόμενη από τον νόμο και δημιουργεί τεκμήριο πλήρους γνώσεως για κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως, ήτοι από την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση της ΑΕΠΟ ξεκινά η κατ΄ άρθρο 46 παρ. 1 του πδ/τος 18/1989 προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξεως αυτής.
Η ανάρτηση των ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές και το νόμιμο περιεχόμενο, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη στο άρθρο 19 του ν. 4014/2011 ενημέρωση του κοινού και τη δημόσια διαβούλευση επί του περιεχομένου των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο στάδιο που προηγείται της έκδοσης της ΑΕΠΟ καθώς και με την προβλεπόμενη στον ν. 3861/2010 ανάρτηση των ΑΕΠΟ στον δικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια», καθιστά τον προβλεπόμενο στο άρθρο 19α του ν. 4014/2011 τρόπο δημοσίευσης των ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας πρόσφορο τρόπο πλήρους γνωστοποίησης του περιεχομένου τους.
Θεμιτώς επομένως συνάγεται κατά την απόφαση τεκμήριο γνώσης από τους ενδιαφερομένους του περιεχομένου της δημοσιευθείσας ΑΕΠΟ με την προαναφερθείσα δημοσίευση. Συνεπώς, από την επομένη της αναρτήσεως της ΑΕΠΟ στον δικτυακό χώρο του ΥΠΕΝ ή σε περίπτωση που η ΑΕΠΟ έχει αναρτηθεί και στον δικτυακό χώρο του προγράμματος «Διαύγεια», από την επομένη της τελευταίας από τις δύο αναρτήσεις, αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εν όψει δε της σπουδαιότητας του ανωτέρω ζητήματος, το οποίο αφορά το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατ΄ αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας, το Τμήμα παρέπεμψε την υπόθεση στη μείζονα επταμελή Σύνθεσή του, ορίζοντας νέα δικάσιμο για την 4.10.2017.

[1] Βλ. ΣτΕ 1112/2017 (Τμ. Ε΄) σε: περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 2/2017, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Η υπόθεση αφορούσε εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως αδείας εγκαταστάσεως σύνθετου τουριστικού καταλύματος και συνοδών έργων σε θέση της νήσου Ίου και σχετικής παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου. Το Δικαστήριο κυρίως απασχόλησαν οι διατάξεις των άρθρων 20 (§ 1) Συντ., 6 ΕΣΔΑ (νδ/γμα 53/1974), 46 (§ 1) πδ/τος 18/1989 και 19α ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

Σχόλια