Πλήρη άρση του επαγγελματικού απορρήτου έναντι των φορολογικών Αρχών προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Άρση του επαγγελματικού απορρήτου τρίτων προσώπων έναντι των φορολογικών αρχών προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Συγκεκριμένα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 12 του ν/σ «διευρύνεται η δυνατότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να συλλέγει πληροφορίες για τους φορολογούμενους από τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο, καθώς καθορίζεται ότι αυτά υποχρεούνται να της παρέχουν πληροφορίες, όχι μόνον για τις οικονομικές συναλλαγές τους με τους φορολογούμενους αλλά και για οικονομικές συναλλαγές των φορολογούμενων που διεξάγονται μέσω αυτών», όπως αναφέρει επί λέξει η αιτιολογική έκθεση της εν λόγω διάταξης.
Η επίμαχη διάταξη του νομοσχεδίου έχει ως εξής: «Το πρώτο εδάφιο της παρ.5 του άρθ.15 του ν.4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Τρίτα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο υποχρεούνται στη χορήγηση των πληροφοριών της παρ.3, εφόσον αυτές αφορούν οικονομικές συναλλαγές του φορολογούμενου».
Η διάταξη, αν ψηφιστεί, θα αφορά και τους δικηγόρους που δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο αναφορικά με τους εντολείς τους και θα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την υποχρέωση τήρησής του όσον αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες.
Η §3 του αρ.15 του ν.4174/13 προβλέπει τα εξής: «Ο Γενικός Γραμματέας δικαιούται να ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από λοιπά τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, τους συμβολαιογράφους, τους υποθηκοφύλακες, τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων, τους οικονομικούς ή κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις, για τον καθορισμό της φορολογικής υποχρέωσης, που προκύπτει με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων και την είσπραξη της φορολογικής οφειλής με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποστέλλει ερώτημα, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, το οποίο πρέπει να απαντάται από το τρίτο πρόσωπο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του. Σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες».

Σχόλια