Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε (υπ’αρ. 17977 απόφαση-ΦΕΚ Β 828/15-3-2017) τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα δικαστικά τέλη, τα παράβολα, και εν
γένει τη δικαστική δαπάνη ως προς όλες τις διαδικασίες όλων των δικαιοδοσιών. Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως 30.6.2017. Δείτε την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια