Εισαγωγή στοιχείων αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ.4 ΚΠολΔ στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ από 1η Μαρτίου 2017

Με την υπ’ αριθμ. 8055 (ΦΕΚ Β' 421/14.02.2017) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφασίζεται η έναρξη της εισαγωγής των στοιχείων των αποφάσεων από τις γραμματείες των Δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 954 παράγραφος 4
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ - TAN από την 1η Μαρτίου 2017.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 954 ΚΠολΔ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν.4335/2015, «Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη αν δεν κατατεθεί το αργότερο είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00` το μεσημέρι της δέκατης πριν από τον πλειστηριασμό ημέρας και αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων».
Δείτε την ΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια