Σε πιλοτική δίκη στο ΣτΕ οι υποθέσεις δύο υποψηφίων που ζητούν ακύρωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων

Σε πιλοτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας σύμφωνα με το ν.3900/2010 εισάγονται δύο υποθέσεις υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων που ζητούσαν με προσφυγή τους στο Διοικητικό Εφετείο την ακύρωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών κατά το μέρος που τους αφορά. Με τις
αιτήσεις ακυρώσεως τίθενται γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, και ειδικότερα:
α) Εάν η εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας αποτελεί κριτήριο πρόσφορο, προκειμένου το σύστημα εισαγωγής στις ιατρικές σχολές να ανταποκρίνεται στις επιταγές των άρθρων 4 παρ 1, 5 παρ 1 και 16 του Συντάγματος, 
β) Εάν ο νομοθέτης, κατά την παρεχόμενη στο άρθρο 4 του ν 4327/2015 εξουσιοδότηση, ώφειλε, με βάση τις προπαρατιθέμενες συνταγματικές διατάξεις, να προβλέψει σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με συντελεστές βαρύτητας για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, και, πάντως, με τέτοιο καθορισμό συντελεστών βαρύτητας ώστε να αναδεικνύονται περισσότερο τα μαθήματα προσανατολισμού και να μειώνεται η βαρύτητα του μαθήματος γενικής παιδείας, 
γ) Εάν συνάδουν με την αρχή της αξιοκρατίας οι διατάξεις : i) των άρθρων 4 και 42 του ν 4186/2013 (Α΄193), 2 του ν 2525/1997 (A΄188) και της ΥΑ Φ 253.1/44654/Α5/2016 (Β΄685/15-3-2016), κατά το μέρος που παραλείπουν να προβλέψουν διακριτές θέσεις κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και ii) των άρθρων 34 του ν 2725/1999 (Α΄121) σε συνδυασμό με το άρθρο 38 παρ 9 του ν 4115/2013 (Α΄24), κατά το μέρος που προβλέπουν ως προνόμιο υπέρ των αθλητών που έχουν διακριθεί την κατά παρέκκλιση εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και 
δ) εάν, δοθέντος ότι προβλέπονται μετεγγραφές των φοιτητών μεταξύ των ΑΕΙ (από τα περιφερειακά προς τα κεντρικά ΑΕΙ) σε ποσοστό 15%, είναι σύννομη η μη πλήρωση των θέσεων, που κενώνονται στα περιφερειακά Πανεπιστήμια από τις εν λόγω μετεγγραφές, από τους επιλαχόντες υποψηφίους στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Δείτε τις σχετικές πράξεις εδώ και εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου