Εννέα (9) θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Προκήρυξη Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων Ειδικού Eπιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α’), όπως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
(Ρ.Α.Λ.) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος, την τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Μεταξύ των βασικών τίτλων σπουδών για ορισμένα γνωστικά αντικείμενα είναι και το πτυχίο Νομικής. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 24η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια