Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατόπιν ταυτοποίησης στοιχείων εργαζόμενης (ΣτΠ)

Άνεργη, πρώην εργαζόµενη σε υποδηµατοποιία, ζήτησε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης -ενόψει συνταξιοδότησης- για περίοδο εργασίας, κατά την οποία είχε επιβληθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών Ασφάλισης (ΠΕΕ) στον εργοδότη της.
Η ενδιαφερόµενη προσκόµισε ασφαλιστικά στοιχεία (∆ΑΤΕ), σφραγισµένα από τον εργοδότη και ανακεφαλαιοποιηµένα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποδείκνυαν την εργασία της στην επιχείρηση πριν και µετά την επίµαχη χρονική περίοδο. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέρριψε την αίτηση, µε την αιτιολογία ότι κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα δεν αναγραφόταν ως εργαζόµενη στις µισθολογικές καταστάσεις του εργοδότη.
Η ασφαλισµένη ισχυρίστηκε ότι ο εργοδότης δεν χρησιµοποιούσε το πλήρες όνοµά της και συνήθιζε να τη φωνάζει µε το υποκοριστικό της όνοµα, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο εργοδότης, ο οποίος παραδέχτηκε ενώπιον του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ότι από δικό του λάθος ανέγραφε στις µισθολογικές καταστάσεις το υποκοριστικό, αλλά επικολλούσε ένσηµα και απέδιδε εισφορές στο ορθό, πλήρες όνοµα της εργαζόµενης. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη διενήργησε αυτοψία στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διαπίστωσε ότι οι µισθολογικές καταστάσεις τηρούνταν πληµµελώς από τον εργοδότη, αφού –µεταξύ άλλων- δεν καταγράφονταν οι αριθµοί µητρώου ασφαλισµένου και δεν έφεραν την υπογραφή των ασφαλισµένων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) εις βάρος του είχαν συνταχθεί πληµµελώς από την υπηρεσία, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής η εξακρίβωση ότι οι επιβληθείσες εισφορές αφορούσαν την ίδια ή άλλη εργαζόµενη στην επιχείρηση, εάν δηλαδή υπήρχε ταυτοπροσωπία των ατοµικών και ασφαλιστικών στοιχείων στο πρόσωπο της ενδιαφερόµενης. 
Συγκεκριµένα, στα αντίγραφα των µισθολογικών καταστάσεων αναγράφονταν τρεις εργαζόµενες µε το ίδιο επώνυµο (εξαδέλφες), η µία εκ των οποίων αναγραφόταν άλλοτε µε το πλήρες όνοµα και άλλοτε µε δύο διαφορετικά υποκοριστικά. Ωστόσο, από τον έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής προέκυψε ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διενεργώντας έλεγχο στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ), διαπίστωσε ότι η ενδιαφερόµενη ήταν απογεγραµµένη στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Ιδρύµατος, ενώ δεν υπήρξε ποτέ -όχι µόνο στη συγκεκριµένη επιχείρηση αλλά σε ολόκληρη τη χώρα- εργαζόµενη/ασφαλισµένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε το συγκεκριµένο υποκοριστικό όνοµα και το επώνυµο της ενδιαφερόµενης. 
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι η ενδιαφερόµενη κινδύνευε να απωλέσει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό της δικαίωµα, για χρονική περίοδο για την οποία είχαν καταβληθεί εισφορές, χωρίς να ευθύνεται, αφού η αµφισβήτηση της ασφάλισης οφειλόταν σε αδυναµίες και πληµµέλειες εκ µέρους τόσο του εργοδότη, που τηρούσε πληµµελώς τα εργοδοτικά βιβλία όσο και του ασφαλιστικού οργανισµού, που ενεργούσε πληµµελώς τους απαραίτητους ελέγχους στον υπόχρεο εργοδότη. 
Κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όφειλε αµέσως µόλις διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ µισθωτή εργαζόµενη στα Μητρώα του Ιδρύµατος µε το υποκοριστικό όνοµα της εργαζόµενης, συνεκτιµώντας και τα λοιπά στοιχεία της ασφάλισης, να αναγνωρίσει ότι η αναγραφή διαφορετικού ονόµατος οφείλεται σε λάθος του εργοδότη και να αναγνωρίσει το χρόνο ασφάλισης στην ενδιαφερόµενη. Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε δεκτή η ένσταση της ενδιαφεροµένης και αναγνωρίσθηκε το επίµαχο χρονικό διάστηµα, ως χρόνος ασφάλισης, από το δευτεροβάθµιο διοικητικό όργανο (Τ∆Ε) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (synigoros.gr). Δείτε το έγγραφο του ΣτΠ εδώ

Σχόλια