Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4445/2016 με αλλαγές στο νόμο του νέου ασφαλιστικού 4387/2016. Καταργείται το επικυρώσιμο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 236/19.12.2016) ο Νόμος 4445/2016 "Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες
διατάξεις".
Στο άρθρο 28 του νόμου προβλέπονται αλλαγές στο άρθρο 39 του νόμου 4387/2016 που αφορά στις εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων που απασχολούνται παράλληλα ως μισθωτοί με μερική απασχόληση και στην κατάργηση του ενσήμου επικύρωσης. Ειδικότερα το άρθρο 28 έχει ως εξής:
«1. Στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 μετά τη φράση «σύμφωνα με την παράγραφο 2.» προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.»
2. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/ 1960 (Α'164) όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α'230), καταργείται.»

Σχόλια