Νόμιμη η βιντεοεπιτήρηση σε ίδρυμα προστασίας ανηλίκων (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. απόφασης 41/2016: Νομιμότητα λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης: Η Αρχή έκρινε ότι η λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε ίδρυμα προστασίας ανηλίκων, με σκοπό την προστασία των ανηλίκων
καθώς και την ασφαλή μεταχείρισή τους από τους υπαλλήλους, είναι ανεκτή λόγω της παρούσας υποστελέχωσης του ιδρύματος, και για διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους, εντός του οποίου η Αρχή ευελπιστεί ότι θα έχει διευθετηθεί το ζήτημα κυρίως του υπηρετούντος προσωπικού. Η λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε χώρους όπου δραστηριοποιούνται ανήλικοι πρέπει να γίνεται µε πολύ µεγάλη προσοχή, δεδοµένου ότι δεν είναι εύκολο να αξιολογηθούν οι συνέπειες που µια τέτοια επεξεργασία µπορεί να έχει για 5 την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων: Συγκεκριµένα, υπάρχει ο κίνδυνος να περιορισθεί η ανάπτυξη της έννοιας της ελευθερίας τους, εάν πιστέψουν από µικρή ηλικία ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθούνται µέσω καµερών (βλ. και Γνωµοδότηση 2/2009 της Οµάδας Εργασίας του Άρθρου 29, καθώς επίσης και την Απόφαση 77/2009 της Αρχής). Προς το παρόν ο επιδιωκόµενος σκοπός, που είναι η προστασία τόσο της σωµατικής όσο και της ψυχικής υγείας των ανηλίκων, διευκολύνεται µεν µέσω της χρήσης του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης, καθώς επιτρέπει την αποµεµακρυσµένη παρακολούθηση των παιδιών στους εκτεταµένους χώρους της Στέγης, που καταλαµβάνουν έκταση τριών (3) ορόφων, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, πλην όµως δεν διασφαλίζεται. Τούτο θα πρέπει να απασχολήσει πρωτίστως την Πολιτεία, η οποία οφείλει, κατά την άποψη των µελών του Τµήµατος της Αρχής, να λάβει, το συντοµότερο δυνατό, τα ενδεικνυόµενα µέτρα, κυρίως, για την προστασία της σωµατικής και ψυχικής υγείας των ανηλίκων µε την ανάθεση της παρακολούθησης των ανηλίκων σε προσωπικό, που θα είναι επαρκές σε αριθµό και θα διαθέτει τα κατάλληλα για την εκτέλεση του ως άνω έργου προσόντα.
Λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος, η Αρχή κοινοποίησε την απόφαση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Συνήγορο του Παιδιού, προκειμένου να επιληφθούν αρμοδίως για τα ζητήματα που άπτονται της ανεπαρκούς στελέχωσης του ιδρύματος και της ελλιπούς και μη προσήκουσας παροχής φροντίδας στους ανηλίκους. Δείτε την απόφαση 41/2016 εδώ

Σχόλια