Αύξηση οργανικών θέσεων Αντιεισαγγελέων Εφετών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Εύβοια

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 112/2016 (ΦΕΚ Α 194/2016) «Κατανομή οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας». Σύμφωνα με το ΠΔ οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 47 του Ν. 4356/2015 (Α΄ 181) κατανέμονται από την 1η Ιανουαρίου 2016 στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας ως εξής: 1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών:
Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα (70). 2. Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντιεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα οχτώ (18). 3. Εισαγγελία Εφετών Εύβοιας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντιεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2). Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Σχόλια