Καθυστέρηση έγκρισης προαιρετικής ασφάλισης με αποτέλεσμα την απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω θανάτου

Σύζυγος θανόντος ασφαλισµένου στο ΕΤΕΑ - ΤΕΑΥΕΚ (Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων) ζήτησε τη µεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς το Ταµείο απέρριψε την αίτηση προαιρετικής ασφάλισης του συζύγου της µετά το θάνατό του, µε αποτέλεσµα την απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Συγκεκριµένα, ο ασφαλισµένος υπέβαλε τον Ιανουάριο του 2010 αίτηση προαιρετικής ασφάλισης, την οποία το ΤΕΑΥΕΚ άρχισε να εξετάζει µε καθυστέρηση δύο και πλέον ετών. Εν τω µεταξύ ο ασφαλισµένος πέθανε
και στη συνέχεια το αίτηµά του απορρίφτηκε µε αιτιολογία τη µη δυνατότητα παραποµπής του στην Υγειονοµική Επιτροπή για έγκριση της προαιρετικής ασφάλισης, λόγω θανάτου του.
Η νοµοθεσία προβλέπει ότι όταν υποβάλλεται αίτηµα προαιρετικής ασφάλισης, ο ασφαλισµένος παραπέµπεται στην Υγειονοµική Επιτροπή προκειµένου να πιστοποιηθεί ότι δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα υγείας. Σύµφωνα µε το ΤΕΑΥΕΚ, εφόσον ο ενδιαφερόµενος απεβίωσε πριν την εξέταση του αιτήµατός του, δεν ήταν πλέον δυνατή η παραποµπή του στην Επιτροπή και κατ΄ επέκταση η έγκριση της προαιρετικής ασφάλισης. Το Ταµείο όµως δεν έλαβε υπόψη το γεγονός της ότι το ίδιο καθυστέρησε υπέρµετρα να παραπέµψει την υπόθεση.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΕΑ ότι: - ο ασφαλισµένος κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος προαιρετικής ασφάλισης δεν ήταν ασθενής και δεν είχε αναπηρία σε οποιοδήποτε ποσοστό, ενώ είχε ήδη λάβει κύρια σύνταξη γήρατος και όχι αναπηρίας. Η υγεία του πιστοποιήθηκε και από αντίγραφα των τότε προληπτικών διαγνωστικών και αιµατολογικών εξετάσεων του, τα οποία εστάλησαν συνηµµένα στο Ταµείο. - το Ταµείο επέδειξε σηµαντική και αδικαιολόγητη καθυστέρηση καθώς όφειλε να µεριµνήσει για την έγκαιρη παραποµπή στην Υγειονοµική Επιτροπή. - το Ταµείο έπρεπε να επανεξετάσει την υπόθεση υπό το πρίσµα του ότι η ύπαρξη της προϋπόθεσης της υγείας του αιτούντος προαιρετική ασφάλιση οφείλεται να εξετάζεται κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος και να προβεί στη διαδικασία έγκρισης και έκδοσης απόφασης προαιρετικής ασφάλισης.
Τον Οκτώβριο του 2015 το ∆Σ του ΕΤΕΑ, δέχτηκε την υπαιτιότητα του Ταµείου για τη µη έγκαιρη εξέταση του αιτήµατος και αποφάσισε να αποσταλεί αίτηµα στην Υγειονοµική Επιτροπή για προαιρετική ασφάλιση µε τα στοιχεία που περιείχε ο φάκελος του ασφαλισµένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του. Μετά την θετική γνωµάτευση της επιτροπής, το ΤΕΑΥΕΚ ενέκρινε την προαιρετική ασφάλιση. Δείτε την επιστολή του ΣτΠ εδώ. (synigoros.gr)

Σχόλια