Ίδρυση Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων

Το Όργανο θα διοργανώνει ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο για θέματα που απασχολούν τους νέους δικηγόρους

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ), και ο Σύλλογος Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά (ΣΝΑΔΠ), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρξει ενιαία θεσμική εκπροσώπηση των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων της χώρας, ίδρυσαν το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, το Όργανο είναι
αρμόδιο για την εξυπηρέτηση σκοπών, όπως είναι ιδίως:
α) Η διαρκής συνεργασία των επιμέρους φορέων εκπροσώπησης ασκουμένων και νέων δικηγόρων, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα προς τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους.
β) Ο συντονισμός των πρωτοβουλιών και των δράσεών τους σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
γ) Η ανάδειξη των μείζονος σημασίας ζητημάτων που απασχολούν τους νέους συναδέλφους.
δ) Η διοργάνωση ετήσιου πανελλήνιου συνεδρίου ασκουμένων και νέων δικηγόρων.

Σχόλια