Πρόσφατη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΣτΕ 624/2016 (Α’). Κατ' άρθρο 929 ΑΚ ο παθών μπορεί να απαιτήσει την αποκατάσταση και της μελλοντικής θετικής ζημίας του, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες συνήθως επαναλαμβανόμενες και διαρκείς δαπάνες που γίνονται για τον περιορισμό ή την ελάφρυνση των δυσμενών συνεπειών, οι οποίες παραμένουν στον παθόντα, μετά την αποκατάσταση της σωματικής βλάβης. Η ζημία αυτή αποκαθίσταται εφόσον η επέλευσή της είναι βέβαιη και η έκτασή της μπορεί από τώρα να
προσδιορισθεί. Ο ζημιωθείς δύναται να αξιώσει από τον υπόχρεο για αποζημίωση την επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που οφείλεται από την κοινωνικοασφαλιστική σχέση.
ΣτΕ 709/2016 (Α’). Το κυοφορούμενο τέκνο ασφαλισμένου, ο οποίος απεβίωσε ενόσω τούτο κυοφορείτο, εφ' όσον έχει γεννηθεί ζων, έχει τα δικαιώματα του τέκνου ασφαλισμένου, μεταξύ των οποίων το αυτοτελές δικαίωμα του τέκνου σε σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου γονέως του. Η άσκηση δε των σχετικών δικαιωμάτων τούτου, ενόσω το τέκνο αυτό είναι ανήλικο, ανατίθεται στον επιζώντα γονέα, εφ' όσον αυτός ασκεί κατά νόμον την γονική μέριμνα τούτου.
ΣτΕ 549/2016 (Δ’). Μόνη η ιδιότητα του Μητροπολίτη και του μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος δεν αρκούν για να θεμελιώσουν έννομο συμφέρον του αιτούντος να ζητήσει την διάλυση ιδρύματος ισχυριζόμενος ότι το ίδρυμα αυτό έχει παρεκκλίνει του σκοπού του, αποτελώντας στην πράξη έκφραση θρησκείας μη γνωστής, αφού τέτοιο δικαίωμα δεν αναγνωρίζεται από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, ούτε από άλλο νομοθέτημα
ΣτΕ 456/2016 (Γ’). Η απαίτηση του νόμου για πραγματική εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων μόνο από τους άνδρες υποψήφιους για διορισμό σε θέση ειδικών φρουρών δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, ούτε σε άλλες προστατευτικές της ίσης μεταχειρίσεως των δύο φύλων διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
ΣτΕ 389/2016 (Στ’). Ενόψει του ότι οι διατάξεις της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, λόγω του πολύπλοκου και τεχνικού χαρακτήρα τους και της τυπικότητος που διέπει τη σχετική διαδικασία, πρέπει να ερμηνεύονται στενά, δεν είναι δυνατή η κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 19 ΚΕΔΕ, σύνταξη του προγράμματος πλειστηριασμού κατασχεθέντων ακινήτων από άλλο, εκτός του Διευθυντή της οικείας ΔΟΥ όργανο ή η ανάθεση της σύνταξής του σε δικαστικό επιμελητή, ούτε πολλώ μάλλον η μέσω του άρθρου 89 ΚΕΔΕ αναγωγή στις διατάξεις του ΚΠολΔ. (ste.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά