Μη καταβολή τρίμηνων αποδοχών σε χήρα υπαλλήλου

Πολίτης ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη επειδή, µετά τον θάνατο του συζύγου της, στις αρχές του 2011, υπαλλήλου Νοµαρχίας, δεν της χορηγήθηκαν, σύµφωνα µε τον νόµο (άρθρο 57 του Π.∆. 169/2007) οι τρίµηνες αποδοχές, που δικαιούνταν. Από την αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα διατυπώθηκε, αρχικά, η θέση ότι η υπηρεσία δεν της χορήγησε, άµεσα µετά τον θάνατο του συζύγου της, τις τρίµηνες αποδοχές επειδή η ίδια «δεν εξέφρασε την βούλησή της» γι αυτό, το
δε Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ)., στο οποίο είχε τεθεί σχετικό ερώτηµα, οµοίως, υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατή η χορήγησή τους, επειδή αυτό προσέκρουε σε πάγια νοµολογία του ΣτΕ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε επιστολή-πόρισµα στις αρµόδιες υπηρεσίες στην οποία υποστήριζε ότι:
• Η ενδιαφερόµενη θεµελίωνε δικαίωµα λήψης των τρίµηνων αποδοχών µετά τον θάνατο του συζύγου της, αφού για το διάστηµα αυτό δεν είχε λάβει ούτε την από µεταβίβαση σύνταξη, αποδοχές που δεν της χορηγήθηκαν κατά παράβαση του νόµου και µε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
• Η µη υποβολή σχετικής αίτησης, δεν δικαιολογεί την µη καταβολή, αφού δεν απαιτείται από το νόµο η υποβολή της αίτησης.
• Από πουθενά δεν προέκυπτε βασίµως βούλησή της να µην της χορηγηθούν οι συγκεκριµένες αυτές αποδοχές.
• Το γεγονός ότι νοµολογιακά έχει κριθεί πως σκοπός των τρίµηνων αποδοχών είναι η παροχή των µέσων για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών τους, δε αποκλείει την εκ των υστέρων καταβολή αυτών, ακόµη και µετά τον κανονισµό της σύνταξης, αφενός επειδή η οφειλή παραµένει ισχυρά, και αφετέρου επειδή η οικογένειά του εκλιπόντoς, ενδεχοµένως, κατόρθωσε να αντιµετωπίσει τις άµεσες ανάγκες της µετά τον θάνατό του, βασιζόµενη ακριβώς στην προσδοκία χορήγησης των συγκεκριµένων αποδοχών.
Στην πρώτη του απάντηση, το ΓΛΚ επέµενε στη θέση του αναφέροντας ότι, µετά την αξιολόγηση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη οι απόψεις της υπηρεσίας, όπως είχαν εκφραστεί εξακολουθούσαν να ισχύουν. Ακολούθησε νεότερη, και εποικοδοµητικότερη, συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη µε τα αρµόδια στελέχη του Γ.Λ.Κ ,και κυρίως µε την διεύθυνση Εισοδηµατικής Πολιτικής, µε την οποία συζητήθηκε σε βάθος το ζήτηµα, µε αποτέλεσµα αυτό να επανεξεταστεί, στο πλαίσιο της νοµιµότητας, και να αποφασιστεί τελικά η χορήγηση στην αιτούσα των τρίµηνων αποδοχών, τις οποίες διεκδικούσε επί πέντε έτη.
Από την εξέλιξη και της περίπτωσης αυτής καθίσταται εµφανής η ανάγκη και τα ευεργετικά, προς όλες τις κατευθύνσεις αλλά κυρίως προς του πολίτες, αποτελέσµατα της ειλικρινούς συνεργασίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών µε τον Συνήγορο του Πολίτη, η οποία, όταν διεξάγεται µε όρους αµοιβαιότητας και αλληλοσεβασµού, τείνει πάντοτε στην εξαγωγή θετικού αθροίσµατος. (synigoros.gr). Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr