Έναρξη έκτισης ποινών επί καταδικαστικών αποφάσεων μετά την τυπική αποφυλάκιση (Α' Δημοσίευση)

Γνωμοδότηση 244/16 Εισ.Εφ.Πατρών (Αντιεισ.Εφ. Βασιλική Ε.Αργύρη)- Α' Δημοσίευση: Legalnews24. gr. Περίληψη: Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές, κατά του αυτού προσώπου για διάφορα συρρέοντα εγκλήματα, που συναντώνται κατά την εκτέλεση, εφ`όσον δεν κατεγνώσθη μία συνολική ποινή κατ` άρθρο 551 ΚΠΔ -94 -97 Π.Κ. αποτελούμενη από την βαρύτερη τούτων, επαυξανόμενη αναλόγως για καθεμία από τις λοιπές που συντρέχουν,
δοθέντος ότι δεν αναγνωρίζεται από την ποινική νομοθεσία συνέκτιση των ποινών για καταδικαστικές αποφάσεις κατά του ίδιου προσώπου για συρρέοντα αυτού εγκλήματα αν υπάρξει, όπως εν προκειμένω, περίπτωση να εκτελεσθούν πολλές καταδικαστικές αποφάσεις κατά του ίδιου προσώπου για συρρέοντα εγκλήματα τότε αυτές διατηρούν την αυτοτέλειά τους και μέχρις ότου καθορισθεί (γι` αυτές) συνολική ποινή εκτελούνται διαδοχικά και όχι δια συνεκτίσεως.
"Επί του του από 14ης-7-2016 εγγράφου σας  δια του οποίου - σημειωτέον κατά πιστή μεταφορά του τίτλου του περί «ενάρξεως εκτίσεως  ποινών επί καταδικαστικών αποφάσεων μετά την τυπική αποφυλάκιση» ζητήθηκε γνώμη μας επί του ζητήματος αυτού επαγόμεθα τα εξής:
Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 551 παρ 1 του ΚΠΔ, εάν πρόκειται να εκτελεσθούν περισσότερες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις κατά του ίδιου προσώπου, για διάφορα εγκλήματα που συρρέουν, εφαρμόζονται οι ορισμοί του Ποινικού Κώδικα για τη συρροή, δηλαδή τα άρθρα 94 και επ. αυτού, κατά δε την παρ 2 του ίδιου άρθρου 551 αν προς εκτέλεση αποφάσεων υπάρχει και απόφαση που αμετάκλητα έχει καθορίσει συνολική ποινή, για τον καθορισμό της νέας συνολικής ποινής λαμβάνεται ως βάση η καθορισθείσα συνολική ποινή, εάν αυτή είναι βαρύτερη από τις ποινές που επιβλήθηκαν με τις άλλες αποφάσεις.
Επειδή με τις διατάξεις παρ.1 και 3 του άρθρου 94 παρ 1 του ΠΚ ορίζεται αντιστοίχως με την πρώτη ότι «κατά του υπαιτίου δύο ή περισσοτέρων εγκλημάτων, που πραγματώθηκαν με δύο ή περισσότερες πράξεις και τιμωρούνται κατά το νόμο με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, μετά την επιμέτρησή τους, συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξημένη. Η επαύξηση της βαρύτερης  ποινής για κάθε μία από τις συντρέχουσες ποινές δεν μπορεί να είναι κατώτερη από: α) τέσσερις μήνες, αν η συντρέχουσα ποινή είναι ανώτερη από δύο έτη, β) ένα έτος, αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη έως δέκα έτη και γ) δύο έτη, αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη ανώτερη από δέκα έτη. Οπωσδήποτε όμως η επαύξηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τα 3/4 του αθροίσματος των άλλων συντρεχουσών ποινών, ούτε μπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι πέντε έτη όταν πρόκειται για κάθειρξη, τα δέκα έτη όταν πρόκειται για φυλάκιση και τους έξι μήνες όταν πρόκειται για κράτηση» και με την παρ 3 ότι «αν χορηγήθηκε αμνηστία, χάρη, αναστολή διώξεως, απόλυση υπό όρο ή επήλθε παραγραφή ή αφέθηκε οπωσδήποτε η ποινή για ένα ή περισσότερα από τα εγκλήματα που συρρέουν και των οποίων οι ποινές προσμετρήθηκαν κατά τα ανωτέρω, εξακολουθεί η εκτέλεση των υπολοίπων ποινών και, αν συντρέχει περίπτωση, ο Εισαγγελέας προκαλεί νέα προσμέτρηση η γι` αυτές, αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του καταδικασμένου»
Κατά δε το άρθρο 97 οι διατάξεις των άρθρων 94 παρ 1l και 96 παρ1  εφαρμόζονται και όταν κάποιος, προτού εκτιθεί ολοκληρωτικά ή παραγραφεί ή χαριστεί η ποινή που του επιβλήθηκε για κάποια αξιόποινη πράξη, καταδικαστεί για άλλη αξιόποινη πράξη, οποτεδήποτε και αν τελέστηκε αυτή».
Επειδή από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων η εφαρμογή των οποίων λεκτέον χωρεί (Α.Π. (Ολομ) 4 /2005 Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ ) και πρίν όλες οι καταδικαστικές αποφάσεις καταστούν ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ, προκύπτει ότι η απότιση των στερητικών της  ελευθερίας ποινών,κατά του αυτού προσώπου για διάφορα συρρέοντα εγκλήματα, που συναντώνται κατά την εκτέλεση, εφ`όσον δεν κατεγνώσθη μία συνολική  ποινή κατ` άρθρο 551 ΚΠΔ -94 -97 Π.Κ. αποτελούμενη από την βαρύτερη τούτων, επαυξανόμενη αναλόγως για καθεμία από τις λοιπές που συντρέχουν, δοθέντος ότι δεν αναγνωρίζεται από την ποινική  νομοθεσία συνέκτιση των ποινών για καταδικαστικές αποφάσεις κατά του ίδιου προσώπου για συρρέοντα αυτού εγκλήματα αν υπάρξει, όπως εν προκειμένω, περίπτωση να εκτελεσθούν πολλές καταδικαστικές αποφάσεις κατά του ίδιου προσώπου για συρρέοντα εγκλήματα τότε αυτές διατηρούν την αυτοτέλειά τους ΚΑΙ μέχρις ότου καθορισθεί (γι` αυτές ) συνολική ποινή εκτελούνται διαδοχικά και όχι δια συνεκτίσεως.
Συνεπώς, εφόσον δεν αναγνωρίζεται συνέκτιση ποινών ο εδώ ο κατάδικος που αθωώθηκε αμετακλήτως δια της υπό στοιχ.2 αναφερομένης στο άνω έγγραφό σας αποφάσεως για  έγκλημα που αφορούσε μια από τις  επί μέρους  (υπό στοιχ. α-β-γ-δ-ε-στ) συρρέουσες ποινές του για ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ (συρρέοντα) εγκλήματα ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ (δοθέντος ότι δεν έχει καθορισθεί  συνολική ποινή) να εκτίσει τις λοιπές λεπτομερώς παρατιθέμενες στο ύπερθεν έγγραφό σας ποινές για διάφορα συρρέοντα εγκλήματα καταγνωσθείσες σε βάρος του, ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ («χωριστά»)  αδιαφόρως της «τυπικής αποφυλακίσεώς και του ότι του χρονικού διαστήματος του εκεινομένου μεταξύ της 6ης ημέρας του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2014 έως και της 4ης ημέρας του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του επομένου έτους κατά το οποίο διετέλεσε σε Προσωρινή κράτηση δυνάμει και εις εκτέλεση του μνημονευομένου στο έγγραφό σας  Ανακριτικού Εντάλματος .  
Περαιτέρω, επειδή πρόκειται για ποινές στερητικές της ελευθερίας ποινές κατά του αυτού    προσώπου για διαφορετικά εγκλήματα, συναντώμενες κατά την εκτέλεση επιβάλλεται υποχρεωτικά ο κατ` άρθρο 551 ΚΠΔ, καθορισμός με προσμέτρηση των ποινών που συρρέουν, υπό τη μορφή της νομικής και όχι της αθροιστικής σωρρεύσεως κατά με τους ορισμούς των πιο πάνω άρθρων 94 - 97 ΠΚ, για την αποφυγή της υπέρμετρης εντάσεως της τιμωρίας του υπαιτίου με την αριθμητική πρόσθεση των ποινών που έχουν καταγνωσθεί για κάθε συρρέον έγκλημα και την τιμώρηση του δράστη με ποινή που να ανταποκρίνεται σε όλα τα συρρέοντα εγκλήματα και στην εγκληματική διάθεση που εξεδήλωσε ο υπαίτιος. Εξ’ άλλου αντίκειται στις άνω εκτεθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις η ξεχωριστή εκτέλεση των ποινών που δεν προσμετρήθηκαν, καίτοι έχουν συναντηθεί κι` αυτές στην εκτέλεση.
Προσθετέον τέλος ότι μετά τον καθορισμό της συνολικής ποινής οι προσμετρηθείσες (συρρέουσες) ποινές, διατηρούν μεν την αυτοτέλειά τους ΚΑΙ δεν απορροφώνται από αυτήν (συνολική ποινή) πλήν, ΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ με τη συνολική αυτή ποινή ΚΑΙ ΜΕΣΩ αυτής.  (ίδετε  για όλα τα ανωτέρω  Α.Π.(ΟΛΟΜ) 106/1991 σε ΝΟΒ/1991 σελ. 957, Α.Π 1684/1997 σε  ΠΟΙΝΧΡ/1999 σελ.568),Α.Π. (ΟΛΟΜ) 443/1976 Ποιν.Χρον.ΚΣΤ΄,σελ. 829 όμοιες οι Α.Π.Σ 942/80 ,Α.Π.580/1984 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ ,ομοίως «Ζητήματα Εκτελέσεως Ποινικών Αποφάσεων» στο Κεφάλαιο Α΄ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΣΕΩΣ ΠΟΙΝΩΝ» του Σ.ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ σελ. 2) μελέτη «Δίκαιο Εκτέλεσης ποινών –Εκτέλεση  αποφάσεων –έκτιση περισσοτέρων ποινών» Π.ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ σε Ποιν.Χρον. ΝΕ΄σελ.297 με εκτενή αναφορά σε Νομολογία και Θεωρία).
-----------------------------------------
* H Γνωμοδότηση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Βασιλείου Γαλονόπουλου, δικηγόρου Πατρών

Σχόλια