Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τη Γεν.Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Γνωμοδότηση ΑΠΔΠΧ)

Γνωμοδότηση (3/2016) σχετική με τη νομιμότητα διαβίβασης δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως προκύπτει από τη Γνωμοδότηση, η ΓΓ∆Ε ζήτησε τη γνώµη της Αρχής σχετικά µε τη νοµιµότητα χορήγησης στην ΕΛΣΤΑΤ προσωποποιηµένων στοιχείων ανά ΑΦΜ., που περιλαµβάνουν τόσο πληροφορίες µητρώου (ονοµατεπώνυµο,
πατρώνυµο, 2 διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλµατος, τηλέφωνο επικοινωνίας, είδος δραστηριότητας, σχέσεις κτλ.) όσο και πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος (ολόκληρο το έντυπο Ε3 για επιτηδευµατίες – φυσικά και νοµικά πρόσωπα από το έτος 2011, υποσύνολο κωδικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.. για τα ίδια έτη κ.α.) ταυτοποιηµένες µε τα υπόχρεα πρόσωπα. Η ΓΓ∆Ε ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά ζητούνται στο πλαίσιο υλοποίησης µνηµονίου συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΓΓ∆Ε, της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (εφεξής «ΓΓΠΣ») και του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εφεξής «ΙΚΑ»). Στο ως άνω έγγραφο επισυνάπτεται η περιγραφή των αιτούµενων στοιχείων.
Η ΑΠΔΠΧ αναφέρει ότι η διαβίβαση των στοιχείων µητρώου (Taxis, ΦΠΑ) και η ανάγκη 16 επικαιροποίησης των τηρούµενων από την ΕΛΣΤΑΤ δεδοµένων προκύπτει από υπερνοµοθετικής ισχύος νοµοθεσία, δηλ. τον Κανονισµό 177/2008 της ΕΕ. Συνεπώς, θα πρέπει να διαβιβαστούν τα αιτούµενα στοιχεία από την ΓΓ∆Ε στην ΕΛΣΤΑΤ.
Επισημαίνεται επίσης ότι υφίσταται ανάγκη ειδικού προσδιορισµού, απαρίθµησης καθώς και ειδικής αιτιολόγησης από την ΕΛΣΤΑΤ όταν αφορά στη διαβίβαση δεδοµένων από την ΓΓ∆Ε όχι δειγµατοληπτικά, αλλά καθολικά/µαζικά για ένα σύνολο φορολογουµένων. Υφίσταται ζήτηµα σχετικά µε τη νοµιµότητα διαβίβασης φορολογικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ΓΓ∆Ε πριν τη σχετική πρόβλεψη στη νοµοθεσία περί φορολογικού απορρήτου, το 2014.
Αναφορικά µε το ζήτηµα της ενηµέρωσης των υποκειµένων, η ΑΠΔΠΧ σημειώνει ότι µε δεδοµένη την ύπαρξη σαφούς νοµοθετικής ρύθµισης η οποία προβλέπει τη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ, είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι δεν υφίσταται υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης (βλ. Κανονιστική Πράξη Αρχής 1/1999), καθώς δύναται να θεωρηθεί ότι η εν λόγω διαβίβαση αποτελεί κοινή γνώση του επιµελούς πολίτη. Διαβάστε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια