Σε λειτουργία η ιστοσελίδα ανάρτησης των πλειστηριασμών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από 4-5-2016 ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας δημοσιεύσεων αποσπασμάτων των κατασχετηρίων εκθέσεων και των περιλήψεων των πράξεων που αφορούν τους πλειστηριασμούς. Οι αναζητήσεις των κατασχετηρίων εκθέσεων καθώς επίσης και των πράξεων θα γίνονται από την Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης
Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ) και  ειδικότερα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: deltio.tnomik.gr Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες για ενημέρωση γύρω από τους μελλοντικούς πλειστηριασμούς από όλη την Ελλάδα  και  παρέχεται ευκολία στους χρήστες για δημοσίευση κειμένων κατευθείαν από το χώρο εργασίας τους. Ήδη έχουν αναρτηθεί οι πρώτοι προγραμματισθέντες πλειστηριασμοί στο συγκεκριμένο διαδικτυακό χώρο. 

Σχόλια