Νέα παράταση μέχρι 15 Ιουνίου 2016 για την πώληση των "κόκκινων" δανείων. Ψηφίστηκε η διάταξη

Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σ΄αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις», στο οποίο συμπεριλήφθηκε στο άρθρο δεύτερο η διάταξη με την οποία παρατείνεται εκ νέου μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016 η εφαρμογή της παρ.9α του άρθρου 3 του νόμου 4354/2013 για τη δυνατότητα πώλησης και
μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα σε άλλα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και Εταιρίες Μεταβίβασης Απαιτήσεων. Το άρθρο δεύτερο έχει ως εξής:
«Ρυθµίσεις θεµάτων περί µη εξυπηρετούµενων δανείων - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συµβάσεις, τις συµβάσεις µε υποθήκη ή µε προσηµείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια µε εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου, µέχρι τη 15η Ιουνίου 2016.»
Δείτε την αιτιολογική έκθεση της διάταξης εδώ και το ψηφισθέν νομοσχέδιο εδώ

Σχόλια