Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τη λήξη της θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γνωμοδότησε σχετικά µε τα οριζόµενα για τη θητεία των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών στις διατάξεις των άρθρων 61, 110 παρ. 12 του ν.4055/2012 ( ΦΕΚ 51 Α/12.03.2012). Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4055/2012, «ο χρόνος παράτασης της θητείας των [µελών των ανεξάρτητων Αρχών] δεν µπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι µήνες…». Όπως αναφέρεται στην υπ αρ. 2/2016 Γνωμοδότηση της Αρχής, «το νόηµα της ρύθµισης αυτής είναι η έντονη υπόδειξη προς τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ότι εντός 6 µηνών το
αργότερο από τη λήξη της θητείας των µελών των Ανεξαρτήτων Αρχών θα πρέπει να έχουν ορισθεί τα νέα µέλη τους, και όχι ότι µετά την παρέλευση του εξαµήνου και για όσο χρονικό διάστηµα δεν επιτυγχάνεται η διαµόρφωση της απαιτούµενης πλειοψηφίας των 4/5, διακόπτεται η λειτουργία των ανεξαρτήτων Αρχών.
Στο ίδιο ως άνω συµπέρασµα οδηγούν και τα δεδοµένα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης εθνικού νόµου. Ειδικότερα και όσον αφορά το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο, ο Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 8 παρ 3 αναφέρει ότι ο «σεβασµός των κανόνων αυτών [περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων] υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής». Περαιτέρω και στο επίπεδο του δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου, στο άρθρο 28 παρ. 1 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ ορίζεται ότι «Κάθε κράτος µέλος προβλέπει ότι µία ή περισσότερες δηµόσιες αρχές επιφορτίζονται µε τον έλεγχο της εφαρµογής, στο έδαφός του, των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπισθεί από τα κράτη µέλη, κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
Οι εν λόγω αρχές ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται µε πλήρη ανεξαρτησία». Είναι σαφές ότι οι ως άνω διατάξεις δεν ανέχονται την ύπαρξη χρονικών διαστηµάτων χωρίς λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής, που είναι επιφορτισµένη στην εθνική έννοµη τάξη µε την προστασία του θεµελιώδους δικαιώµατος της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, επιβάλλουν την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία των αρχών αυτών και περαιτέρω αποκλείουν οποιαδήποτε παρέµβαση του εσωτερικού νοµοθέτη (κοινού ή και συνταγµατικού) επιφέρει διατάραξη της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, που είναι επιφορτισµένες µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων». Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια