Ο ιδιοκτήτης καταστήματος ή ξενοδοχείου που προσφέρει δωρεάν wi-fi δεν ευθύνεται για προσβολές του δικαιώματος του δημιουργού εκ μέρους ενός χρήστη

Κατά τον γενικό εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, M. Szpunar, ο εκμεταλλευόμενος κατάστημα, μπαρ ή ξενοδοχείο ο οποίος προσφέρει δωρεάν στο κοινό ένα δίκτυο Wi-Fi δεν ευθύνεται για τις προσβολές του δικαιώματος του δημιουργού εκ μέρους ενός χρήστη.  Μολονότι διαταγή δικαστηρίου που σκοπεί στην παύση ή την πρόληψη της προσβολής αυτής μπορεί να απευθύνεται στον διατηρούντα σε λειτουργία το δίκτυο, αντιθέτως, δεν είναι δυνατό να απαιτείται η απενεργοποίηση της
διαδικτυακής συνδέσεως, η προστασία της με κωδικό προσβάσεως ή ο γενικευμένος έλεγχος των επικοινωνιών. Στην υπόθεση αυτή το Δικαστήριο της ΕΕ καλείται να διευκρινίσει αν και κατά πόσον ένας επιτηδευματίας, ο οποίος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, διατηρεί σε λειτουργία ένα δίκτυο Wi-Fi με ανοικτή και δωρεάν πρόσβαση στο κοινό, μπορεί να ευθύνεται για προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού εκ μέρους χρήστη του δικτύου αυτού.
Δείτε το πλήρες κείμενο των Προτάσεων του Γεν.Εισαγγελέα εδώ

Σχόλια