Άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στην Ελλάδα από πολίτες της ΕΕ. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία των εξετάσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθμ. 21803 Απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Καθορισμό των λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 6 του N.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων». Σύμφωνα με το Κώδικα Δικηγόρων, η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια και για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, με βάση την Οδηγία 2005/36 ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 255/22), η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, με το προεδρικό διάταγμα 122/2010 (Α΄ 200), και αφορά στον πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε., ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος−μέλος.
Η εν λόγω υπουργική απόφαση καθορίζει τον τρόπο εξετάσεων, το ύψος των εξέταστρων, τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών και την εξεταστέα ύλη, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ είναι α) Για το Ελληνικό Σύνταγμα: Γενική Θεωρία, Συνταγματική Οργάνωση του Κράτους και Δικαιώματα του Ανθρώπου, β) Για το Αστικό Δίκαιο, την Πολιτική Δικονομία, το Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία: Η ύλη που περιλαμβάνεται στους αντίστοιχους Κώδικες, όπως ισχύουν και γ) Για το Διοικητικό Δίκαιο και τη Διοικητική Δικονομία τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το Π.δ. 18/1989 (Δικονομία ακυρωτικών διαφορών), το Ν. 702/1977 (Κατανομή ακυρωτικών διαφορών) και το Ν. 1406/1983 (Διοικητικές διαφορές ουσίας). [legalnews24.gr]
Δείτε την Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια