Κοινοτικό Σήμα: Απόρριψη προσφυγής της Coca-Cola - Oμοιότητα σήματος με το σήμα της Adidas

--Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση T-411/14 The Coca-cola Company κατά ΓΕΕΑ: Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Coca-Cola, η οποία ζητούσε την καταχώριση φιάλης με περίγραμμα χωρίς αυλακώσεις ως κοινοτικό σήμα. Το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση στερείται, τελικώς, διακριτικού χαρακτήρα.
Με τη σημερινή του απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι η φιάλη δεν εμφανίζει χαρακτηριστικά δυνάμενα να τη διακρίνουν από τις άλλες φιάλες που είναι διαθέσιμες στην αγορά. Πράγματι, το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση
αποτελεί απλώς παραλλαγή του σχήματος φιάλης, η οποία δεν καθιστά δυνατόν για τον καταναλωτή να διακρίνει τα προϊόντα της Coca-cola από τα αντίστοιχα των λοιπών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το επίμαχο σημείο δεν διαθέτει τον διακριτικό χαρακτήρα που απαιτείται βάσει του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα , ώστε να δύναται να καταχωρισθεί ως τέτοιο. Επίσης, επισημαίνει ότι η Coca-Cola δεν κατάφερε να αποδείξει ότι το σημείο αυτό έχει αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσεώς του. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει στο σύνολό της την προσφυγή της Coca-Cola. Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ
--Διάταξη του Δικαστηρίου της ΕΕ της 17ης Φεβρουαρίου 2016 στην υπόθεση C-396/15 P Shoe Branding Europe BVBA κατά adidas AG : Η adidas μπορεί να αντιταχθεί στην καταχώριση κοινοτικού σήματος που συνίσταται σε δύο παράλληλες ρίγες στο πλαϊνό μέρος αθλητικού υποδήματος.
Το Δικαστήριο επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε αντίφαση κρίνοντας ότι το ΓΕΕΑ δεν είχε αιτιολογήσει επαρκώς την εκτίμησή του ως προς την ομοιότητα των επίμαχων σημάτων, δεδομένου ότι οι ήσσονος σημασίας διαφορές τους (ήτοι η διαφορά μήκους των ριγών λόγω της διαφορετικής κλίσης τους) δεν επηρέαζε τη συνολική εντύπωση από την ύπαρξη μεγάλων πλάγιων ριγών στο πλαϊνό μέρος του υποδήματος. Επιπλέον, κατά το Δικαστήριο, στο μέτρο που το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι διαφορές ως προς τον αριθμό των ριγών και το μήκος τους δεν ήταν αρκετές για να υπερκεράσουν τις ομοιότητες μεταξύ των επίμαχων σημάτων, προέβη σε συνολική εκτίμηση των επίμαχων σημάτων και, κατά συνέπεια, δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο. Δείτε το πλήρες κείμενο της Διάταξης εδώ
(curia.europa.eu)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου