Απόρριψη αιτήματος αναβολής, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης. Αντίθετη μειοψηφία

Τρ.Πλημ.Πατρ. 3341/2014: Απόρριψη αιτήματος αναβολής, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης. Νομιμοποιείται σε υποβολή αιτήματος αναβολής της δίκης, για κώλυμα στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο υπό του συνηγόρου απεσταλμένος συνάδελφος του δικηγόρος, ως άγγελος αυτού. Κρίση ότι το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε παρελκυστικά, αφού ο κατηγορούμενος μπορούσε να διορίσει άλλον συνήγορο. Αντίθετη μειοψηφία: Ο εθνικός νομοθέτης δεν μπορεί να τιμωρεί τον κατηγορούμενο διά της
αποστερήσεως του δικαιώματος υπερασπίσεώς του με συνήγορο της εκλογής του, ακόμη κι όταν η απουσία του κατηγορουμένου τυγχάνει ηθελημένη και αδικαιολόγητη. Η παραβίαση του δικαιώματος της εκ μέρους του κατηγορουμένου ασκήσεως του δικαιώματος δικαστικής ακρόασης αυτού με συνήγορο υπερασπίσεως της επιλογής του προκαλεί απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθ. 171 § 1 στοιχ. δ ́ ΚΠΔ.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση «ένα μέλος όμως της σύνθεσης του Δικαστηρίου και δη ο εξ αριστερών δικαστής Πλημμελειοδίκης Κωνσταντίνος Ρήγας είχε τη γνώμη ότι: Κατά τη ρύθμιση του άρθρου 171 παρ.1 στοιχ.δ ΚΠΔ, προκαλείται απόλυτη ακυρότητα της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας στην περίπτωση μεταξύ άλλων, της μη τήρησης των διατάξεων, οι οποίες διέπουν την εμφάνιση, την εκπροσώπηση, την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχονται από το νόμο, την ΕΣΔΑ και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΑΠ 716/2013). Τέτοια ρύθμιση αποτελεί το άρθρο 349 ΚΠΔ, μέσω του οποίου θεμελιώνεται το δικαίωμα του κατηγορουμένου να υποβάλει αίτημα αναβολής της δίκης ένεκα σημαντικών αιτίων συντρεχόντων στο πρόσωπο του ή σ’ αυτό του συνηγόρου υπερασπίσεώς του.
Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, όπως ισχύει «1. Το δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει μόνο μία φορά την Αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, με αίτημα δε κάποιου από τους διαδίκους, μία μόνο φορά, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας.  2. Η αναβολή που χορηγείται με αίτημα διαδίκου, για λόγο που αφορά αυτόν ή το συνήγορο του, δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες και διατάσσεται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται με έγγραφο νοσηλευτικού ιδρύματος, ή λόγους ανώτερης βίας. Οι λόγοι αυτοί προσδιορίζονται στην απόφαση, η οποία πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη. 3.Το δικαστήριο πριν διατάξει την αναβολή υποχρεούται να ερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης για δεκαπέντε το πολύ ημέρες, αιτιολογώντας συνοπτικά ότι δεν μπορεί ο λόγος αναβολής να αντιμετωπισθεί με διακοπή.  4. Δεύτερη αναβολή μπορεί να δοθεί για τους ίδιους πιο πάνω λόγους και σύμφωνα με τους ως άνω όρους. Κάθε άλλη αναβολή απαγορεύεται και το δικαστήριο μπορεί μόνο να διατάξει τη διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης για δεκαπέντε το πολύ ημέρες και μέχρι τρεις φορές…»
Περαιτέρω, από τις υπερνομοθετικής ισχύος (άρθ. 28 § 1 Συντ.) διατάξεις του άρθρου 6 §§ 1, 3στοιχ. γ της ΕΣΔΑ προκύπτει ότι το συστατικό της δίκαιης δίκης δικαίωμα δικαστικής ακροάσεως του κατηγορουμένου σε συνδυασμό με το δικαίωμα αυτού να έχει το συνήγορο υπερασπίσεως της επιλογής του περιλαμβάνει το δικαίωμα του κατηγορουμένου να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, αν δεν επιθυμεί να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου. Ο εθνικός νομοθέτης δε δύναται ως εκ τούτου να τιμωρεί τον κατηγορούμενο δια της αποστερήσεως του δικαιώματος υπερασπίσεως αυτού με συνήγορο της εκλογής του, ακόμη κι όταν η απουσία του κατηγορουμένου τυγχάνει ηθελημένη και αδικαιολόγητη. Η παραβίαση του προαναφερθέντος δικαιώματος, ήτοι της εκ μέρους του κατηγορουμένου ασκήσεως του δικαιώματος δικαστικής ακροάσεως αυτού με συνήγορο υπερασπίσεως της επιλογής του, προκαλεί επομένως απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρο 171 § 1 στοιχ. δ ΚΠΔ (ΟλΑΠ 9/2002 ΠοινΔικ 2002. 1236). Δεν είναι λοιπόν νόμιμη η απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης αυτού λόγω απουσίας του συνηγόρου υπερασπίσεως της εκλογής του, επί τη βάσει της αιτιολογίας ότι είτε ο κατηγορούμενος μπορεί να διορίσει έτερο δικηγόρο, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει (ΑΠ 1975/2000), είτε η συζήτηση της υποθέσεως έχει ήδη αναβληθεί πολλάκις (ΑΠ 842/2002, ΠραξΛογΠΔ 2002. 38)». Δείτε την απόφαση στο sakkoulas.gr/ δημοσίευση απόφασης: Ελληνική Δικαιοσύνη τ.5/2015

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου