Οι νέες προθεσμίες στα ένδικα μέσα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στο γενικότερο πνεύμα σύντμησης των προθεσμιών κινούνται οι αντίστοιχες τροποποιήσεις και στο τμήμα (βιβλίο Γ) ενδίκων μέσων και ανακοπών του τροποποιημένου με το ν.4335/2015 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ειδικότερα, στο άρθρο 498 παράγραφος 2 ΚΠολΔ γίνεται σύντμηση των προπαρασκευαστικών προθεσμιών κλήτευσης των διαδίκων σε εναρμόνιση με τις αντίστοιχες προθεσμίες του άρθρου 228. Οι προθεσμίες αυτές σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου κρίνονται επαρκείς, λαμβανομένου υπόψη ότι
ακόμα και στην περίπτωση εφέσεως σε απόφαση που εκδόθηκε ερήμην στον πρώτο βαθμό, οι προτάσεις κατατίθενται έως την έναρξη της συζήτησης.
Επίσης στα άρθρα 518 παράγραφος 2 και 564 παράγραφος 3 ΚΠολΔ η μεταβολή της καταχρηστικής τριετούς προθεσμίας των άρθρων 518 παράγραφος 2 και 564 παράγραφος 3 για την άσκηση έφεσης και αναίρεσης αντίστοιχα στις περιπτώσεις μη επίδοσης της απόφασης, έγινε διότι η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή θεώρησε ότι η προθεσμία των τριών ετών υπήρξε υπερβολικά μεγάλη και έπρεπε να περιορισθεί σε διετή για την ταχεία περάτωση των δικών.
Τέλος στο άρθρο 564 παράγραφος 2 στο πλαίσιο τη γενικότερης σύντμησης των δικονομικών προθεσμιών και σε εναρμόνιση με την προθεσμία επίδοσης της αγωγής στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 2, η αντίστοιχη προθεσμία επίδοσης της αναίρεσης συντμήθηκε σε εξήντα (60) ημέρες.
Η νέα διατύπωση των παραπάνω διατάξεων είναι η εξής:
Αρθρο 498
2. Η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων είναι τριάντα (30) ημέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, εξήντα (60) ημέρες πριν από τη συζήτηση. Κατά τα λοιπά για τον προσδιορισμό δικασίμου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 226.
Αρθρο 518
2. Αν δεν επιδοθεί η απόφαση, η προθεσμία της έφεσης είναι δύο έτη, που αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη.
Αρθρο 564
2. Αν ο αναιρεσείων διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη, η προθεσμία της αναίρεσης είναι εξήντα (60) ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης.
3. Αν η απόφαση δεν επιδόθηκε, η προθεσμία της αναίρεσης είναι δύο (2) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη.
Δείτε τις αλλαγές στο Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στη στήλη Νέος ΚΠολΔ

Σχόλια