Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4369/2016 για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Νόμος 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/27.2.2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». Ο νέος νόμος προβλέπει τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης και περιέχει διατάξεις για το
Σύστημα Αξιολόγησης στο οποίο υπάγονται υπάγονται οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ. Α. Χ.): α) του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού, γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), δ) το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ε) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), στ) οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, οι οποίοι επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Επίσης περιέχονται διατάξεις για τη Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, το Σύστημα Προαγωγών και το Σύστημα επιλογής προϊσταμένων, καθώς και λοιπές διατάξεις.
Τέλος, το άρθρο 58 του νόμου προβλέπει τροποποιήσεις σε άρθρα του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το ν. 2812/2000, σε θέματα βαθμολογικής κλίμακας και βαθμολογικής εξέλιξης των δικαστικών υπαλλήλων. Δείτε το πλήρες κείμενο του Νόμου 4369/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ 
(Legalnews24.gr)

Σχόλια