Θέση πτυχιούχου Νομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Έσοδα ΠΜΣ "Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας"», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Καϊση, Ομότιμο Καθηγητή του Α.Π.Θ., Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως: Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: v Πτυχίο Νομικής ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
v Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που να αφορά σε ειδίκευση στο Διεθνικό Δίκαιο (Transnational Law). v Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. v Άριστη Γνώση εφαρμογής βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows, εφαρμογών Microsoft Office, εφαρμογών διαδικτύου κ.α.). Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 26/01/2016 και ώρα 14:30. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Σχόλια