Επτά (7) θέσεις δικηγόρων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Προμηθευτών-Λογιστική Εκκαθάριση-Επαλήθευση Επιλεξιμότητας ∆απανών-Αξιολόγηση ∆ράσης- ∆ειγματοληπτικός Έλεγχος Ωφελούμενων» της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» και κωδ. ΟΠΣ 496034 στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013, η οποία χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ). Το ΤΕΕ, για την υλοποίηση του υποέργου [2] της ως άνω πράξης με
τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» κ α λ ε ί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τους όρους της παρούσας να υποβάλουν υποψηφιότητα, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΤΕΕ και να συμμετέχουν στην υλοποίηση του υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών- Λογιστική Εκκαθάριση-Επαλήθευση Επιλεξιμότητας ∆απανών-Αξιολόγηση ∆ράσης- ∆ειγματοληπτικός Έλεγχος Ωφελούμενων».
Ειδικότητες Εξωτερικών Συνεργατών:
-ΨΑ-ΕΕ3.03 Νομική Υποστήριξη σε θέματα ΕΣΠΑ ∆ικηγόρος με Μεταπτυχιακό Τίτλο και 4ετή Εμπειρία Νομική Υποστήριξη σε θέματα ΕΣΠΑ (1 θέση)
- ΨΑ-ΕΕ6.04 Πιστοποίηση & Εκκαθάριση ∆ικηγόρος με 2ετή Εμπειρία Μέλος Ομάδας Πιστοποιήσεων & Εκκαθαρίσεων (6 θέσεις)
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31.07.2015.
Αναλυτική προκήρυξη εδώ 

Σχόλια