Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ: Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις - Επιχειρησιακά προγράμματα - Αίτημα μετάθεσης δικαστικού επιμελητή

62/2015 - Δυνατότητα ή μη υπαγωγής δικαστικού επιμελητή στη ρύθμιση του άρθρου 93 παρ.7 του Ν.3852/2010, ώστε να ικανοποιηθεί αίτημά του περί μετάθεσης ή απόσπασης. Ο δικαστικός επιμελητής δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 93 παρ.7 του Ν.3852/2010, διότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου που αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής της διατάξεως αυτής. (ομοφ.)
55/2015 - Ερμηνεία της υποπαραγράφου ΣΤ.1 περ.4 του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014, αναφορικά με την ίδρυση και μεταφορά φαρμακείων κατ’ εξαίρεση των πληθυσμιακών κριτηρίων, σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν της κεντρικής πύλης των δημοσίων νοσοκομείων.
Η πρόβλεψη στην παρ.4 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με τον Ν.4254/2014, υποπαρ. ΣΤ.1 περ.4, για την μη υπέρβαση του αριθμού των λειτουργούντων στην ίδια περιοχή φαρμακείων «κατά τη δημοσίευση του παρόντος», αναφέρεται στο χρόνο δημοσίευσης του Ν.3918/2011. (ομοφ.)
53/2015 - Συμμόρφωση Διοικήσεως – Αναδρομικός διορισμός υπαλλήλων μετά την έκδοση αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων. Η Διοίκηση οφείλει σε συμμόρφωση προς το διατακτικό των σχετικών ακυρωτικών αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, να διορίσει αναδρομικά τους τρεις υπαλλήλους της και συγκεκριμένα από του χρονικού σημείου που έχουν διοριστεί οι λοιποί επιτυχόντες των αρχικών πινάκων διοριστέων των σχετικών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Περαιτέρω, να τους κατατάξει στο βαθμό και στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στον αναδρομικό διορισμό τους. Να τους καταβάλει αναδρομικά, αλλά άτοκα, τις αποδοχές συμπεριλαμβανομένων και των κάθε φύσεως επιδομάτων, που αυτοί θα ελάμβαναν εάν είχαν διοριστεί με τους λοιπούς επιτυχόντες των αρχικών πινάκων μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων των, κατόπιν των προσφάτων διορισμών των στο Υπουργείο. Τέλος, να αναγνωριστεί ο χρόνος που διανύθηκε εκτός υπηρεσίας ως εντός αυτής και να προσμετρηθεί σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται για την υπηρεσιακή εξέλιξη και σταδιοδρομία των. (ομοφ.)
40/2014 - Επιχειρησιακά Προγράμματα – Ένταξη επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρο 2.1 «Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» του ΕΠΑΑ & ΑΥ 2000-2006 – Εκμίσθωση πάγιων ενισχυθέντων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτο – Αθέτηση μακροχρόνιας υποχρέωσης – Ανάκτηση της καταβληθείσας ενίσχυσης – Διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης. Η, χωρίς την τήρηση της διάταξης του άρθρου 22 παρ.7 εδ. γ’ της ΚΥΑ 450/2001 και με καθυστερημένη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, εκμίσθωση πάγιων ενισχυθέντων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτο, από φορέα που έχει ενισχυθεί εντός της κρίσιμης πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης, αποτελεί αθέτηση μακροχρόνιας υποχρέωσης που επισύρει την ποινή της επιστροφής του συνόλου ή μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης. (ομοφ.)
34/2015 - Υπάλληλοι Πυροσβεστικού Σώματος – Κώλυμα κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, συνεπεία καταδικαστικής αποφάσεως σε έγκλημα που προβλέπεται ρητώς στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 34 του ν.4029/2011. Η καταδίκη, στα ρητώς και περιοριστικώς αναφερόμενα εγκλήματα του άρθρου 34 του ν. 4029/2011, αποτελεί κώλυμα κατάταξης υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, ανεξάρτητα από το ύψος των ποινών που τους έχουν επιβληθεί δικαστικά. (ομοφ.) (πηγή: nsk.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου