Δικηγόροι για άσκηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδηµίας 40) έχοντας υπόψη : Α) τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 5,6 και 7 του Ν.4194/2013 – Κώδικας ∆ικηγόρων (ΦΕΚ Α΄206), όπως ισχύει, σχετικά µε την άσκηση των ασκουµένων δικηγόρων Β) την υπ. αριθµόν 58288/9-9-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΦΕΚ 2496/19- 09-2014 τ. Β΄)
σχετικά µε τον αριθµό των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήµατα του Τ. Π. και ∆ανείων, το ύψος της αµοιβής τους και τις σχετικές διαδικασίες, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όσες/ους ασκούµενες/ους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 µηνών, (περίοδος Απρίλιος 2015 έως Σεπτέµβριος 2015) να υποβάλουν την αίτησή τους από την 18/03/2015 ως και την 01/04/2015. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και ∆ανείων ορίζονται σε 10 (δέκα) και οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στα Καταστήµατα του Τ.Π. και ∆ανείων στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα σε τρεις (3) δηλαδή από 1 (ένας) σε κάθε Κατάστηµα. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Σχόλια